MEDZINÁRODNÉ VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE NA VÝBER ZÁUJEMCU O NADOBUDNUTIE PODNIKU ÚPADCU TRENS SK, A.S. V KONKURZE

INTERNATIONAL PUBLIC TENDER PROCEDURE ACQUISITION OF THE BANKRUPT OF MACHINERY COMPANY TRENS SK, A.S. IN BANKRUPTCY

Základné informácie

Registrácia

V zmysle záväzných podmienok ponukového konania správca vyžaduje doručenie originál dokumentov:

  • 1 x vyplnená a podpísaná Prihláška, 
  • 2 x podpísaná NDA (Dohoda o mlčanlivosti),
  • Plnomocenstvo

Adresa doručenia: UBC2020, k.s., Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

Deadline na doručenie ponuky: 22.07.2024 do 12.00 CET

Basic informations

Registration

In accordance with the binding conditions of the bidding process, the administrator requires the delivery of original documents:

  • 1 x completed and signed Application Form, 
  • 2 x signed NDA (Nondisclosure Agreement),
  • Power of attorney

Delivery address: UBC2020, k.s., Zelinárska 6, 821 08 Bratislava, Slovenská republika

Deadline for binding bid delivery: July 22, 2024 12.00 AM CET

Prihlásenie / Log in

Úradné hodiny

Pondelok - Piatok (v rámci pracovných dní)
9:00 - 11:00
13:00 - 15:00

Kontakt

Bratislava

Poloha:

Zelinárska 6,
821 08 Ružinov

Telefón:

+421 948 987 002

Trnava

Poloha:

Tamaškovičova 2742/17,
917 01 Trnava

Telefón:

+421 947 948 987

Banská Bystrica

Poloha:

Horné Záhrady 2,
974 01 Banská Bystrica

Telefón:

+421 948 987 001

Poprad

Poloha:

Murgašova 1,
058 01 Poprad

Telefón:

+421 948 987 001

Levice

Poloha:

Rybáreň 6837/4,
934 01 Levice

Telefón:

+421 947 948 987